Miejscowość, data

Imię i nazwisko Konsumenta:  
Adres konsumenta:  
   
   
   
Adresat: Riko Łukasz Kamiński
  ul. Marii Świątkiewicz 50/box d4
  05-552 Wólka Kosowska
  e-mail: biuro@galanteriariko.pl
  telefon: 662429545FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
 
 
 
 
Data zawarcia umowy:  
   
Data odbioru:  

   
  Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Safe Buy